Algemene Voorwaarden voor plantsitting.nl

 1. Inleiding

Welkom bij plantsitting.nl. Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van onze website en diensten. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

 1. Gebruiksrechten
 1. a) **Toegestaan Gebruik**: U mag onze website en diensten alleen gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en mag geen handelingen verrichten die in strijd zijn met de toepasselijke wetten of de rechten van derden.
 1. b) **Intellectueel Eigendom**: Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, is auteursrechtelijk beschermd en behoort toe aan plantsitting.nl of de respectieve rechthebbenden. Gebruik van deze inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.
 1. Disclaimer
 1. a) **Inhoud**: Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud die op onze website wordt geplaatst.
 1. b) **Beperking van Aansprakelijkheid**: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website of diensten, tenzij deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van onze kant.
 1. c) **Disclaimer Plantenschade**: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die optreedt aan planten die aan ons zijn toevertrouwd, inclusief verwelking, verlies of beschadiging. Onze diensten worden geleverd naar ons beste weten en geloof, maar wij kunnen niet garanderen dat de planten welzijn of overleving zullen hebben.
 1. d) **Aansprakelijkheidsvrijwaring voor Diefstal**: Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van items uit uw pand tijdens onze diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om de beveiliging van uw persoonlijke bezittingen te waarborgen.
 1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en zijn van kracht bij publicatie. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op wijzigingen.

 1. Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze website en diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen of te beperken als u deze algemene voorwaarden schendt.

 1. Toepasselijk Recht en Rechtsgebied

Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland. In het geval van geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, heeft de bevoegde rechtbank in Nederland jurisdictie.

 1. Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die op onze website worden vermeld.

 

Privacyverklaring

 1. Inleiding

Wij van plantsitting.nl hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u over welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 1. Verantwoordelijke

 Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

 plantsitting.nl  

hello@plantsitting.nl

 

 

 1. Gegevensverzameling op onze website

 **a) Contactformulier**  

Wanneer u het contactformulier op onze website gebruikt, verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:  

– Naam  

– E-mailadres  

– Telefoonnummer  

– Berichttekst  

 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 lid 1 sub b AVG (uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen).

 **b) Server-logbestanden**  

Onze hostingprovider verzamelt automatisch gegevens over toegang tot de website en slaat deze op in zogenaamde server-logbestanden. Deze gegevens omvatten:  

– IP-adres  

– Datum en tijdstip van toegang  

– Browsertype en -versie  

– Gebruikt besturingssysteem  

– Referrer URL  

– Hostnaam van de toegangscomputer  

 Deze gegevens zijn niet direct te herleiden tot specifieke personen en worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De verzameling van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6 lid 1 sub f AVG (gerechtvaardigd belang).

 

 1. Gebruik en doorgifte van persoonsgegevens

 Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en geven deze alleen door aan derden indien:  

– U uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven (Art. 6 lid 1 sub a AVG)  

– De doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen (Art. 6 lid 1 sub b AVG)  

– Er een wettelijke verplichting bestaat (Art. 6 lid 1 sub c AVG)  

– De doorgifte noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens (Art. 6 lid 1 sub f AVG)  

 

 1. Rechten van betrokkenen

 U heeft het recht om:  

– Informatie te krijgen over uw bij ons opgeslagen gegevens (Art. 15 AVG)  

– Correctie van onjuiste gegevens te vragen (Art. 16 AVG)  

– Verwijdering van uw gegevens te vragen (Art. 17 AVG), voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat  

– Beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen (Art. 18 AVG)  

– Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (Art. 21 AVG)  

– Uw toestemming voor de gegevensverwerking op elk moment in te trekken (Art. 7 lid 3 AVG)  

– Gegevensoverdraagbaarheid te vragen (Art. 20 AVG)  

 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven genoemde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

 

 1. Gegevensbeveiliging

 Wij gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of onbevoegde toegang. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met technologische ontwikkelingen.

 

 1. Bewaartermijn

 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of zoals wettelijk vereist is. Daarna worden de gegevens routinematig gewist.

 

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring indien nodig aan te passen om te voldoen aan veranderde wettelijke of technische voorwaarden. De actuele versie vindt u altijd op onze website.

 

 

 

Terms and Conditions for plantsitting.nl

 1. Introduction

Welcome to plantsitting.nl. These terms and conditions govern your use of our website and services. By using our website, you agree to these terms and conditions. If you do not agree to these terms and conditions, please do not use our website.

 1. Usage Rights
 1. a) **Allowed Usage**: You may only use our website and services in accordance with these terms and conditions and may not engage in actions that violate applicable laws or the rights of third parties.
 1. b) **Intellectual Property**: All content on this website, including text, graphics, logos, images, and software, is protected by copyright and belongs to plantsitting.nl or the respective rights holders. Use of this content without express permission is prohibited.
 1. Disclaimer
 1. a) **Content**: We do not take responsibility for the accuracy, completeness, or timeliness of the content posted on our website.
 1. b) **Limitation of Liability**: We are not liable for damages arising from the use of our website or services unless they are due to gross negligence or intent on our part.
 1. c) **Plant Damage Disclaimer**: We are not liable for damages that occur to plants entrusted to us, including wilting, loss, or damage. Our services are provided to the best of our knowledge and belief, but we cannot guarantee the well-being or survival of the plants.
 1. d) **Theft Disclaimer**: We are not liable for the loss or theft of items from your premises during our services. It is your responsibility to ensure the security of your personal belongings.
 1. Changes to the Terms and Conditions

We reserve the right to change these terms and conditions at any time. Changes will be posted on this page and will take effect upon publication. It is your responsibility to regularly check for changes.

 1. Termination

We reserve the right to terminate or restrict your use of our website and services at any time without prior notice if you violate these terms and conditions.

 1. Applicable Law and Jurisdiction

These terms and conditions are governed by the laws of the Netherlands. In the event of disputes arising from these terms and conditions, the competent court in the Netherlands shall have jurisdiction.

 1. Contact

If you have any questions or concerns about these terms and conditions, you can contact us using the contact details provided on our website.

 

 

Privacy Statement

 

 1. Introduction

We at plantsitting.nl highly value the protection of your personal data. In this privacy statement, we inform you about which data we collect, how we use it, and what rights you have regarding your data.

 

 1. Responsible Party

The entity responsible for data processing on this website is:

plantsitting.nl  

hello@plantsitting.nl

 

 1. Data Collection on Our Website

**a) Contact Form**  

When you use the contact form on our website, we collect the following personal data:  

– Name  

– Email address  

– Phone number  

– Message text  

 

This data is used solely to process your request. The legal basis for processing is Article 6(1)(b) of the GDPR (performance of a contract or pre-contractual measures).

 

**b) Server Log Files**  

Our hosting provider automatically collects data about access to the website and stores it in so-called server log files. This data includes:  

– IP address  

– Date and time of access  

– Browser type and version  

– Operating system used  

– Referrer URL  

– Hostname of the accessing computer  

 

This data cannot be directly attributed to specific individuals and is not combined with other data sources. The collection of this data is based on Article 6(1)(f) of the GDPR (legitimate interest).

 

 1. Use and Disclosure of Personal Data

 

We use your personal data only for the purposes stated in this privacy statement and only disclose it to third parties if:  

– You have explicitly consented to this (Article 6(1)(a) of the GDPR)  

– The disclosure is necessary for the performance of contractual obligations (Article 6(1)(b) of the GDPR)  

– There is a legal obligation to disclose (Article 6(1)(c) of the GDPR)  

– The disclosure is necessary to protect our legitimate interests, and there is no reason to believe that you have an overriding interest in the non-disclosure of your data (Article 6(1)(f) of the GDPR)  

 

 1. Rights of Data Subjects

 

You have the right to:  

– Obtain information about your data stored by us (Article 15 of the GDPR)  

– Request the correction of inaccurate data (Article 16 of the GDPR)  

– Request the deletion of your data (Article 17 of the GDPR), provided there is no legal obligation to retain it  

– Request the restriction of the processing of your data (Article 18 of the GDPR)  

– Object to the processing of your data (Article 21 of the GDPR)  

– Withdraw your consent to data processing at any time (Article 7(3) of the GDPR)  

– Request data portability (Article 20 of the GDPR)  

 

You can contact us at any time using the above contact details to exercise your rights.

 

 1. Data Security

 

We use appropriate technical and organizational security measures to protect your data against manipulation, loss, destruction, or unauthorized access. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

 

 1. Retention Period

 

We store your personal data only as long as necessary for the purposes stated in this privacy statement or as required by law. Thereafter, the data is routinely deleted.

 

 1. Changes to the Privacy Statement

 

We reserve the right to adjust this privacy statement as necessary to comply with changing legal or technical conditions. The current version is always available on our website.